เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียน หรือ Rmutp Passport

*

*

ชี้แจงการเข้าระบบ
 1. นักศึกษา เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียน หรือ Rmutp Passport(สำหรับนักศึกษาที่มี Username เป็นรหัสนักศึกษา)
 2. อาจารย์ เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียนเท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ต้องการดูรายงานผลการประเมิน สามารถดูได้หลังจากประกาศผลการเรียน
พบปัญหาในการใช้งาน สามารถแก้ไขหรือติดต่อได้ตามปัญหาดังนี้
 1. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก ระบบทะเบียน
  สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประมวลผลและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6409 หรือ e-mail piyoros.t@rmutp.ac.th, chayakorn.p@rmutp.ac.th, khanate.j@rmutp.ac.th
 2. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา)
  สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. อาจารย์ที่เข้าระบบแล้วพบข้อความ "ไม่พบรายวิชา" และปัญหาในการกรอกแบบประเมิน
  สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6783 โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบผลการประเมินรายบุคคลของนักศึกษา