ความพึงพอใจในการใช้งาน

แบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม

ความพึงพอใจในระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

รายการมากที่สุดมากปานกลางน้อยน้อยที่สุด
1. ความสะดวก รวดเร็ว ในการบันทึกการประเมิน
2. ลดค่าใช้จ่าย ในการประเมิน
3. ความถูกต้อง ในการนำฐานข้อมูลนักศึกษา/บุคลากร มาใช้
4. ความมีประสิทธิภาพ ของระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
5. ความน่าเชื่อถือ ของระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อการปรับปรุงพัฒนา