การกำหนดสิทธิ

การใช้งาน สถานภาพ
นักศึกษา อาจารย์ ผู้บริหาร
ประเมินตนเองในการเรียนต่อรายวิชา
ประเมินการเรียนการสอนของอาจารย์ต่อรายวิชา
ประเมินการสอนของตนเองของอาจารย์ต่อรายวิชา
แสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ
ดูรายงานสรุปผลการประเมิน

คู่มือการใช้งาน

1) นักศึกษาและอาจารย์เข้าสู่ระบบด้วย Username/Password จากระบบทะเบียน (http://reg.rmutp.ac.th)
จากนั้นคลิกปุ่ม นักศึกษาหรืออาจารย์ตามสถานะของตนเอง เข้าสู่ระบบด้วย Username/Password จากระบบทะเบียน

2) หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบรายวิชาที่เรียน/สอน
ในภาคเรียนปัจจุบัน ให้คลิกปุ่มประเมิน เพื่อประเมินรายวิชานั้นๆ โดยให้ประเมินจนครบทุกรายวิชา หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบรายวิชาที่เรียนของนักศึกษา
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้วจะพบรายวิชาที่เรียนของอาจารย์

3) ตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก
ถ้าตอบไม่ครบทุกข้อจะไม่สามารถบันทึกการประเมินได้ ตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก
ตอบแบบประเมินให้ครบทุกข้อ จากนั้นคลิกปุ่มบันทึก