เข้าสู่ระบบเพื่อดูรายงานผลการประเมิน (เฉพาะเจ้าหน้าที่)

*

*

เจ้าหน้าที่ของคณะที่ต้องการเข้าดูรายงานผลการประเมินสามารถติดต่อรับ User Account ได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6783
สำหรับอาจารย์ที่ต้องการดูรายงานผลการประเมินของนักศึกษาต่ออาจารย์ สามารถเข้าดูได้ที่ หน้าประเมิน (สามารถดูได้หลังจากประกาศผลการเรียน)