เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียน หรือ Rmutp Passport

*

*

ประเมินการเรียนการสอนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558

ชี้แจงการเข้าระบบ
 1. นักศึกษา เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียน หรือ Rmutp Passport(สำหรับนักศึกษาที่มี Username เป็นรหัสนักศึกษา)
 2. อาจารย์ เข้าระบบด้วยบัญชีผู้ใช้จากระบบทะเบียนเท่านั้น สำหรับอาจารย์ที่ต้องการดูรายงานผลการประเมิน สามารถดูได้หลังจากประกาศผลการเรียน
พบปัญหาในการใช้งาน สามารถแก้ไขหรือติดต่อได้ตามปัญหาดังนี้
 1. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก ระบบทะเบียน
  สามารถติดต่อได้ที่ ฝ่ายประมวลผลและสารสนเทศ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
  โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6409 หรือ e-mail piyoros.t@rmutp.ac.th, chayakorn.p@rmutp.ac.th, khanate.j@rmutp.ac.th
 2. ปัญหาการเข้าใช้ระบบ(เช่น ลืม Password, ลืม Username) จาก Rmutp Passport (เฉพาะนักศึกษาที่มี username เป็นรหัสนักศึกษา)
  สามารถติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำห้องศุนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง
 3. อาจารย์ที่เข้าระบบแล้วพบข้อความ "ไม่พบรายวิชา" และปัญหาในการกรอกแบบประเมิน
  สามารถติดต่อได้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  โทรศัพท์ 02-282-9009 ต่อ 6783 โดยแจ้ง รหัสนักศึกษา หรือ ชื่อ-นามสกุล เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาจะถูกนำมาหาค่าเฉลี่ย อาจารย์ผู้สอนจะไม่ทราบผลการประเมินรายบุคคลของนักศึกษา